Pravidlá ochrany súkromia (privacy policy) – aplikácia Vesmír očami detíPrevádzkovateľ

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ so sídlom v Hurbanove (ďalej len "Prevádzkovateľ") je v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti kultúrno-osvetové zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou so špecializovaným zameraním. SÚH je odborným, vzdelávacím, a metodickým pracoviskom pre oblasť astronómie, koordinačným a výkonným pracoviskom pre špecializovanú pozorovateľskú, vedeckú, výskumnú, informačnú, dokumentačnú, metodickú a konzultačnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied.


Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Slovenskej ústrednej hvezdárni dohliada zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť, a to


Aplikácia Vesmír očami detí

Tento dokument vysvetľuje akým spôsobom Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje špecificky vo vzťahu k mobilnej a desktopovej aplikácii Vesmír očami detí (ďalej len "Aplikácie"). Tento dokument dopĺňa informácie obsiahnuté v dokumentoch „Informácie o spracúvaní osobných údajov – GDPR“, obsiahnutých vo webovom sídle Prevádzkovateľa (http://suh.sk/informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov-gdpr) a ktoré sa naďalej vzťahujú aj na Aplikácie. Používanie Aplikácií nie je vyhradené pre žiadnu skupinu používateľov, nie je podmienené registráciou, ani sa na jej použitie nevyžaduje zadanie žiadnych osobných údajov. Aplikácie sú zjednodušeným rozhraním pre sprístupnenie informácií dostupných na webovej stránke výstavy súťažných prác Vesmír očami detí (https://vod.suh.sk)


Údaje, ku ktorým majú Aplikácie prístup

Na účely prevádzky Aplikácie sa nezbierajú žiadne údaje, na základe ktorých je možná jednoznačná identifikácia používateľa. Aplikácie vyžadujú iba informácie o stave sieťového pripojenia na účely diagnostiky, nie sú však Prevádzkovateľovi sprístupňované. Aplikácie nepoužívajú žiadne ďalšie senzory zariadenia, na ktorom sú prevádzkované, fotoaparát, ani mikrofón, ani nevyžadujú žiadne dodatočné oprávnenia. Nezaznamenávajú, ani neprenášajú žiadne ďalšie informácie smerom od používateľa k Prevádzkovateľovi.


Reklamy a marketingové informácie

Aplikácie neobsahujú žiadne prostriedky na zobrazovanie reklamy alebo marketingových informácií.


Sprístupnenie pre deti

Aplikácie sú prístupné aj pre deti (osoby mladšie, než 13 rokov) a v súlade s pravidlami pre rodinný obsah (Google). Nevyžaduje sa zadanie žiadnych osobných alebo citlivých údajov, žiadne údaje sa ani bez vedomia používateľa nezhromažďujú. V Aplikáciách nie sú zobrazované reklamy, nie sú implementované API ani súpravy SDK, ktoré by neboli v súlade s podmienkami na sprístupnenie deťom. Aplikácie nevyužívajú rozšírenú realitu.


Program Pre celú rodinu (Google)

Aplikácia pre Android je zaradená v programe Pre celú rodinu.


Ďalšie odkazy

Práva dotknutej osoby
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov - súťaže


Zmeny a účinnosť

Tento dokument je účinný od 2. septembra 2020 a jeho každá verzia je účinná jej zverejnením na webovom sídle, v Google Play Store alebo v Microsoft Store. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto informácie, pričom na podstatné zmeny Prevádzkovateľ dotknuté osoby vhodným spôsobom upozorní napr. oznámením v mobilnej aplikácii. Ak zmeny nie sú zásadného charakteru, Prevádzkovateľ iba zverejní novú verziu informácií na tom istom mieste ako pôvodná verzia.